Πελματιαία ινωμάτωση

ξ,υγωι΄θυωύιοω΄’οιυωόυι΄9ιοωυ